social image

КИНГ ТРЕЈД КО

Повеќе од 25 години успешно работиме во областа на подни облоги и секторот земјоделство. 

СЕКТОР ЗЕМЈОДЕЛСТВО

 Лоцирани сме во источниот дел на земјата, која овозможува добри услови за одгледување на земјоделски производи.

Нашето главно производство е ориентирано кон производство на ориз со околу 300 тони годишно, како и одгледување на други земјоделски култури.

ПОДНИ
ОБЛОГИ

Повеќе од 25 години ги задоволуваме потребите на современи решенија во областа на поставување на подни облоги. Имаме професионален кадар кој стручно и одговорно одговора на сите барања.

Изведуваме внатрешно ентериерски услуги од областа на паркет и паркетни услуги со масивен и двослоен, трослоен  и четирислоен паркет како и ламинати.
Нашата мисија е продажба на висококвалитетни производи и задоволување на барањата на потрошувачите следејќи ги секогаш светските трендови, придонесувајќи во создавање поквалитетен живот на современиот човек.